Criminal proceedings

string(0) "" object(WP_Term)#1671 (16) { ["term_id"]=> int(555) ["name"]=> string(125) "[:ua]Кримінальні провадження [:ru]Уголовные производства [:en]Criminal proceedings" ["slug"]=> string(20) "criminal-proceedings" ["term_group"]=> int(0) ["term_taxonomy_id"]=> int(554) ["taxonomy"]=> string(8) "category" ["description"]=> string(13451) "[:ua]
Адвокатське об'єднання «КМ Партнери» надає послуги щодо захисту службових осіб та працівників своїх клієнтів у кримінальних провадженнях стосовно кримінальних правопорушень (злочинів) у сфері господарської діяльності. Серед іншого, наші адвокати здійснюють ефективний захист у кримінальних провадженнях, розпочатих за ознаками злочинів, кваліфікованих як ухилення від сплати податків (стаття 212 Кримінального кодексу), службове підроблення (стаття 366 Кримінального кодексу), службова недбалість (стаття 367 Кримінального кодексу), шахрайство (стаття 190 Кримінального кодексу), привласнення, розтрата майна, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем (стаття 191 Кримінального кодексу), порушення вимог законодавства про охорону праці (стаття 271 Кримінального кодексу) та інші. Наші послуги в цій сфері є унікальними, оскільки захист у кримінальних провадженнях здійснюють адвокати, які роками відточували свою майстерність у судових спорах із податковими та митними органами. Досвід наших адвокатів у поєднанні з практичними навичками у кримінальному процесі, що суттєво відрізняється від інших видів судочинства, надає можливість комплексно підійти до побудови лінії захисту та максимально врахувати особливості кожної конкретної ситуації. Пріоритетом в практиці наших адвокатів є закриття кримінальних проваджень, зареєстрованих у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, з підстав відсутності події та/або складу кримінального правопорушення в діях посадових осіб наших клієнтів. Водночас досвід адвокатів АО «КМ Партнери» включає в себе захист на всіх етапах досудового розслідування, а також під час судового розгляду кримінальних проваджень. Основні послуги в цій практиці:
 • повний спектр послуг стосовно захисту службових осіб платників податків у кримінальних провадженнях;
 • оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності слідчих органів та органів прокуратури;
 • супроводження службових осіб платників податків під час допитів у будь-якому процесуальному статусі;
 • підготовка відповідей на запити та вимоги слідчих органів та прокуратури, в тому числі запитів на підставі ст. 93 КПК України;
 • правова допомога під час проведення обшуку та надання тимчасового доступу до речей і документів;
 • захист службових осіб у статусі свідків та підозрюваних в органах досудового розслідування;
 • робота над формуванням доказової бази на підтримку позиції службових осіб платників податків;
 • здійснення захисту в рамках судового розгляду кримінальних проваджень щодо службових осіб наших клієнтів.
 • ініціювання відкриття та супровід кримінальних проваджень щодо неправомірних дій службових осіб Державної фіскальної служби України, органів внутрішніх справ та прокуратури тощо.
[:ru]
Адвокатское объединение «КМ Партнеры» предоставляет услуги по защите должностных лиц и сотрудников своих клиентов в уголовных производствах относительно уголовных правонарушений (преступлений) в сфере хозяйственной деятельности. Среди прочего, наши адвокаты осуществляют эффективную защиту в рамках уголовных производств, открытых по признакам преступлений, квалифицированных как уклонение от уплаты налогов (статья 212 Уголовного кодекса), служебный подлог (статья 366 Уголовного кодекса), служебная халатность (статья 367 Уголовного кодекса), мошенничество (статья 190 Уголовного кодекса), присвоение, растрата имущества, завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением (статья 191 Уголовного кодекса), нарушение требований законодательства об охране труда (статья 271 Уголовного кодекса) и другие. Наши услуги в этой сфере являются уникальными, поскольку защиту в рамках уголовных производств осуществляют адвокаты, которые годами оттачивали свое мастерство в судебных спорах с налоговыми и таможенными органами. Опыт наших адвокатов в сочетании с практическими навыками в уголовном процессе, который существенно отличается от других видов судопроизводства, позволяет комплексно подойти к построению линии защиты и максимально учесть особенности каждой конкретной ситуации. Приоритетом в практике наших адвокатов является закрытие уголовных производств, зарегистрированных в Едином реестре досудебных расследований на основании отсутствия события и/или состава уголовного преступления в действиях должностных лиц наших клиентов. В то же время опыт адвокатов адвокатского объединения "КМ Партнеры" включает в себя защиту на всех этапах досудебного расследования, а также во время судебного рассмотрения уголовных производств. Основные услуги в этой практике:
 • полный спектр услуг по защите должностных лиц налогоплательщиков в уголовных производствах;
 • обжалование неправомерных решений, действий или бездействия следственных органов и органов прокуратуры;
 • сопровождение должностных лиц налогоплательщиков во время допросов в любом процессуальном статусе;
 • подготовка ответов на запросы и требования следственных органов и прокуратуры, в том числе запросов на основании ст. 93 УПК Украины;
 • правовая помощь при проведении обыска и предоставления временного доступа к вещам и документам;
 • защита должностных лиц в статусе свидетелей и подозреваемых в органах досудебного расследования;
 • работа над формированием доказательной базы в поддержку позиции должностных лиц налогоплательщиков;
 • осуществление защиты в рамках судебного рассмотрения уголовных производств в отношении служебных лиц наших клиентов;
 • инициирование открытия и сопровождение уголовных производств относительно неправомерных действий должностных лиц Государственной фискальной службы Украины, органов внутренних дел, прокуратуры и других.
[:en]
Attorneys of KM Partners provide services regarding defense of Clients’ officials and staff in criminal proceedings in relation to criminal offenses (crimes) in the area of economic activity. Besides this, our attorneys carry out effective defense in criminal proceedings opened on the grounds of public crimes, qualified as evasion of taxes (Article 212 of the Criminal Code), forgery in office (Article 366 of the Criminal Code), neglect of official duty (Article 367 of the Criminal Code), fraud (Article 190 of the Criminal Code), misappropriation, embezzlement or conversion of property by malversation (Article 191 of the Criminal Code), violation of occupational safety law (Article 271 of the Criminal Code) etc. Our services in this area are unique since protection in criminal proceedings is carried out by attorneys who have honed their skills for years in litigation processes with tax and custom authorities. When attorneys with such experience fortified by practical skills in criminal proceedings, which differ substantially from other types of proceedings, participate in criminal trial, it allows apply comprehensive approach to form a defense line and take into account the peculiarities of each particular situation. Gained knowledge and practical experience of our specialists are directed to, first of all, early closure of the criminal proceedings registered in the Unified Register of Pre-Trial Investigations based upon the absence of act and/or lack of elements of criminal offense in the actions of officials of our Clients. At the same time experience of attorneys of KM Partners includes protection at all stages of pre-trial investigation and during court hearings of criminal proceedings. Core services in this practice:
 • full range of services on defense of taxpayers’ officials in criminal proceedings;
 • appeal against unlawful decisions, actions or inactions of the investigating and prosecution authorities;
 • support taxpayers’ officials during interrogations in any procedural status;
 • preparation of responses to requests and demands from investigating and prosecution authorities, including requests based on Article 93 Code of Criminal Procedure;
 • legal assistance during search and temporary access to belongings and documents;
 • defense of officials in the status of witnesses and suspects in the bodies of pre-trial investigation;
 • work on the formation of evidence to support the position of taxpayers’ officials;
 • defense within the scope of court hearings of criminal proceedings against officials of our Clients;
 • initiation of opening and support in criminal proceedings regarding illegal actions done by officials of the State Fiscal Service of Ukraine, bodies of internal affairs, the prosecutor's office and others.
" ["parent"]=> int(551) ["count"]=> int(0) ["filter"]=> string(3) "raw" ["cat_ID"]=> int(555) ["category_count"]=> int(0) ["category_description"]=> string(13451) "[:ua]
Адвокатське об'єднання «КМ Партнери» надає послуги щодо захисту службових осіб та працівників своїх клієнтів у кримінальних провадженнях стосовно кримінальних правопорушень (злочинів) у сфері господарської діяльності. Серед іншого, наші адвокати здійснюють ефективний захист у кримінальних провадженнях, розпочатих за ознаками злочинів, кваліфікованих як ухилення від сплати податків (стаття 212 Кримінального кодексу), службове підроблення (стаття 366 Кримінального кодексу), службова недбалість (стаття 367 Кримінального кодексу), шахрайство (стаття 190 Кримінального кодексу), привласнення, розтрата майна, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем (стаття 191 Кримінального кодексу), порушення вимог законодавства про охорону праці (стаття 271 Кримінального кодексу) та інші. Наші послуги в цій сфері є унікальними, оскільки захист у кримінальних провадженнях здійснюють адвокати, які роками відточували свою майстерність у судових спорах із податковими та митними органами. Досвід наших адвокатів у поєднанні з практичними навичками у кримінальному процесі, що суттєво відрізняється від інших видів судочинства, надає можливість комплексно підійти до побудови лінії захисту та максимально врахувати особливості кожної конкретної ситуації. Пріоритетом в практиці наших адвокатів є закриття кримінальних проваджень, зареєстрованих у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, з підстав відсутності події та/або складу кримінального правопорушення в діях посадових осіб наших клієнтів. Водночас досвід адвокатів АО «КМ Партнери» включає в себе захист на всіх етапах досудового розслідування, а також під час судового розгляду кримінальних проваджень. Основні послуги в цій практиці:
 • повний спектр послуг стосовно захисту службових осіб платників податків у кримінальних провадженнях;
 • оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності слідчих органів та органів прокуратури;
 • супроводження службових осіб платників податків під час допитів у будь-якому процесуальному статусі;
 • підготовка відповідей на запити та вимоги слідчих органів та прокуратури, в тому числі запитів на підставі ст. 93 КПК України;
 • правова допомога під час проведення обшуку та надання тимчасового доступу до речей і документів;
 • захист службових осіб у статусі свідків та підозрюваних в органах досудового розслідування;
 • робота над формуванням доказової бази на підтримку позиції службових осіб платників податків;
 • здійснення захисту в рамках судового розгляду кримінальних проваджень щодо службових осіб наших клієнтів.
 • ініціювання відкриття та супровід кримінальних проваджень щодо неправомірних дій службових осіб Державної фіскальної служби України, органів внутрішніх справ та прокуратури тощо.
[:ru]
Адвокатское объединение «КМ Партнеры» предоставляет услуги по защите должностных лиц и сотрудников своих клиентов в уголовных производствах относительно уголовных правонарушений (преступлений) в сфере хозяйственной деятельности. Среди прочего, наши адвокаты осуществляют эффективную защиту в рамках уголовных производств, открытых по признакам преступлений, квалифицированных как уклонение от уплаты налогов (статья 212 Уголовного кодекса), служебный подлог (статья 366 Уголовного кодекса), служебная халатность (статья 367 Уголовного кодекса), мошенничество (статья 190 Уголовного кодекса), присвоение, растрата имущества, завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением (статья 191 Уголовного кодекса), нарушение требований законодательства об охране труда (статья 271 Уголовного кодекса) и другие. Наши услуги в этой сфере являются уникальными, поскольку защиту в рамках уголовных производств осуществляют адвокаты, которые годами оттачивали свое мастерство в судебных спорах с налоговыми и таможенными органами. Опыт наших адвокатов в сочетании с практическими навыками в уголовном процессе, который существенно отличается от других видов судопроизводства, позволяет комплексно подойти к построению линии защиты и максимально учесть особенности каждой конкретной ситуации. Приоритетом в практике наших адвокатов является закрытие уголовных производств, зарегистрированных в Едином реестре досудебных расследований на основании отсутствия события и/или состава уголовного преступления в действиях должностных лиц наших клиентов. В то же время опыт адвокатов адвокатского объединения "КМ Партнеры" включает в себя защиту на всех этапах досудебного расследования, а также во время судебного рассмотрения уголовных производств. Основные услуги в этой практике:
 • полный спектр услуг по защите должностных лиц налогоплательщиков в уголовных производствах;
 • обжалование неправомерных решений, действий или бездействия следственных органов и органов прокуратуры;
 • сопровождение должностных лиц налогоплательщиков во время допросов в любом процессуальном статусе;
 • подготовка ответов на запросы и требования следственных органов и прокуратуры, в том числе запросов на основании ст. 93 УПК Украины;
 • правовая помощь при проведении обыска и предоставления временного доступа к вещам и документам;
 • защита должностных лиц в статусе свидетелей и подозреваемых в органах досудебного расследования;
 • работа над формированием доказательной базы в поддержку позиции должностных лиц налогоплательщиков;
 • осуществление защиты в рамках судебного рассмотрения уголовных производств в отношении служебных лиц наших клиентов;
 • инициирование открытия и сопровождение уголовных производств относительно неправомерных действий должностных лиц Государственной фискальной службы Украины, органов внутренних дел, прокуратуры и других.
[:en]
Attorneys of KM Partners provide services regarding defense of Clients’ officials and staff in criminal proceedings in relation to criminal offenses (crimes) in the area of economic activity. Besides this, our attorneys carry out effective defense in criminal proceedings opened on the grounds of public crimes, qualified as evasion of taxes (Article 212 of the Criminal Code), forgery in office (Article 366 of the Criminal Code), neglect of official duty (Article 367 of the Criminal Code), fraud (Article 190 of the Criminal Code), misappropriation, embezzlement or conversion of property by malversation (Article 191 of the Criminal Code), violation of occupational safety law (Article 271 of the Criminal Code) etc. Our services in this area are unique since protection in criminal proceedings is carried out by attorneys who have honed their skills for years in litigation processes with tax and custom authorities. When attorneys with such experience fortified by practical skills in criminal proceedings, which differ substantially from other types of proceedings, participate in criminal trial, it allows apply comprehensive approach to form a defense line and take into account the peculiarities of each particular situation. Gained knowledge and practical experience of our specialists are directed to, first of all, early closure of the criminal proceedings registered in the Unified Register of Pre-Trial Investigations based upon the absence of act and/or lack of elements of criminal offense in the actions of officials of our Clients. At the same time experience of attorneys of KM Partners includes protection at all stages of pre-trial investigation and during court hearings of criminal proceedings. Core services in this practice:
 • full range of services on defense of taxpayers’ officials in criminal proceedings;
 • appeal against unlawful decisions, actions or inactions of the investigating and prosecution authorities;
 • support taxpayers’ officials during interrogations in any procedural status;
 • preparation of responses to requests and demands from investigating and prosecution authorities, including requests based on Article 93 Code of Criminal Procedure;
 • legal assistance during search and temporary access to belongings and documents;
 • defense of officials in the status of witnesses and suspects in the bodies of pre-trial investigation;
 • work on the formation of evidence to support the position of taxpayers’ officials;
 • defense within the scope of court hearings of criminal proceedings against officials of our Clients;
 • initiation of opening and support in criminal proceedings regarding illegal actions done by officials of the State Fiscal Service of Ukraine, bodies of internal affairs, the prosecutor's office and others.
" ["cat_name"]=> string(125) "[:ua]Кримінальні провадження [:ru]Уголовные производства [:en]Criminal proceedings" ["category_nicename"]=> string(20) "criminal-proceedings" ["category_parent"]=> int(551) }

Attorneys of KM Partners provide services regarding defense of Clients’ officials and staff in criminal proceedings in relation to criminal offenses (crimes) in the area of economic activity. Besides this, our attorneys carry out effective defense in criminal proceedings opened on the grounds of public crimes, qualified as evasion of taxes (Article 212 of the Criminal Code), forgery in office (Article 366 of the Criminal Code), neglect of official duty (Article 367 of the Criminal Code), fraud (Article 190 of the Criminal Code), misappropriation, embezzlement or conversion of property by malversation (Article 191 of the Criminal Code), violation of occupational safety law (Article 271 of the Criminal Code) etc.

Our services in this area are unique since protection in criminal proceedings is carried out by attorneys who have honed their skills for years in litigation processes with tax and custom authorities. When attorneys with such experience fortified by practical skills in criminal proceedings, which differ substantially from other types of proceedings, participate in criminal trial, it allows apply comprehensive approach to form a defense line and take into account the peculiarities of each particular situation.

Gained knowledge and practical experience of our specialists are directed to, first of all, early closure of the criminal proceedings registered in the Unified Register of Pre-Trial Investigations based upon the absence of act and/or lack of elements of criminal offense in the actions of officials of our Clients. At the same time experience of attorneys of KM Partners includes protection at all stages of pre-trial investigation and during court hearings of criminal proceedings.

Core services in this practice:

 • full range of services on defense of taxpayers’ officials in criminal proceedings;
 • appeal against unlawful decisions, actions or inactions of the investigating and prosecution authorities;
 • support taxpayers’ officials during interrogations in any procedural status;
 • preparation of responses to requests and demands from investigating and prosecution authorities, including requests based on Article 93 Code of Criminal Procedure;
 • legal assistance during search and temporary access to belongings and documents;
 • defense of officials in the status of witnesses and suspects in the bodies of pre-trial investigation;
 • work on the formation of evidence to support the position of taxpayers’ officials;
 • defense within the scope of court hearings of criminal proceedings against officials of our Clients;
 • initiation of opening and support in criminal proceedings regarding illegal actions done by officials of the State Fiscal Service of Ukraine, bodies of internal affairs, the prosecutor’s office and others.