Consulting

string(0) "" object(WP_Term)#1671 (16) { ["term_id"]=> int(262) ["name"]=> string(10) "Consulting" ["slug"]=> string(15) "withholding-tax" ["term_group"]=> int(0) ["term_taxonomy_id"]=> int(262) ["taxonomy"]=> string(8) "category" ["description"]=> string(11321) "[:ua]КМ Партнери забезпечує якісну консультаційну підтримку з будь-яких питань, що виникають у процесі діяльності як юридичних, так і фізичних осіб, а також надає ряд послуг, пов’язаних із практичним втіленням таких консультацій в життя в процесі ведення бізнесу нашими клієнтами. Наші послуги включають:
 • надання консультацій з будь-яких питань адміністрування та сплати податку на прибуток підприємств;
 • здійснення комплексної підтримки при вирішенні проблемних питань, пов’язаних із авансовими внесками (в тому числі аналіз структури сформованої переплати, надання пропозицій щодо варіантів її використання, підготовка заяв на використання такої переплати та подальша підтримка щодо ходу їх виконання, в тому числі шляхом листування з контролюючим органом);
 • надання консультацій та рекомендацій щодо питань адміністрування та сплати податку на додану вартість, акцизів та інших непрямих податків. Ми готові надати допомогу у розв’язанні будь-яких питань податкового обліку, включаючи проблемні питання, що виникають під час тлумачення Податкового кодексу України, заповнення податкової звітності тощо;
 • консультування з проблемних питань, які можуть виникнути в процесі ведення діяльності суб’єктами, які застосовують спеціальні режими оподаткування;
 • надання комплексу послуг для вирішення проблемних питань, пов’язаних із здійсненням виплат нерезидентам. Глибокі знання спеціалістів КМ Партнери у сферах податкового та валютного регулювання, поєднані із значним досвідом співпраці з контролюючими органами, дають можливість максимально ефективно прорахувати ризики, з якими можуть зіткнутися наші клієнти при здійсненні виплат закордон і запропонувати оптимальний шлях упередження таких ризиків. Наші послуги також включають підготовку документів, які підтверджують виплати, здійснення кваліфікації таких виплат і, в разі потреби, допомогу в юридичному оформленні та структуруванні виплат;
 • надання консультацій щодо проблемних питань адміністрування та сплати спеціальних зборів, в тому числі збору за спеціальне використання води, плати за користування надрами, тощо;
 • надання консультацій та рекомендацій щодо проблемних питань, пов’язаних із застосуванням угод про уникнення подвійного оподаткування, укладених Україною з іншими державами.
[:ru]Юридическая фирма КМ Партнеры обеспечивает качественную консультационную поддержку по любым вопросам, которые возникают в процессе деятельности как юридических, так и физических лиц, а также предоставляет ряд услуг, связанных с практическим воплощением таких консультаций в жизнь в процессе ведения бизнеса нашими клиентами. Наши услуги включают:
 • предоставление консультаций по разным вопросам администрирования и уплаты налога на прибыль предприятий;
 • осуществление комплексной поддержки при решении проблемных вопросов, связанных с авансовыми взносами (в том числе анализ структуры сложившийся переплаты, предоставление предложений касательно вариантов ее использования, подготовка заявлений на использование такой переплаты и дальнейшая поддержка по ходу ее исполнения, в том числе путем переписки с контролирующим органом);
 • предоставление консультаций и рекомендаций по вопросам администрирования и уплаты налога на добавленную стоимость, акцизов и других непрямых налогов. Мы готовы предоставить помощь в решении различных вопросов, касающихся налогового учета, включая проблемные вопросы, что возникают при толковании Налогового кодекса Украины, заполнения налоговой отчетности и другое;
 • консультирование по проблемным вопросам, которые могут возникнуть в процессе ведения деятельности субъектами, применяющими специальные режимы налогообложения;
 • предоставление комплекса услуг для решения проблемных вопросов, связанных с осуществлением выплат нерезидентам. Глубокие знания специалистов КМ Партнеры в сферах налогового и валютного регулирования, в сочетании с внушительным опытом сотрудничества с контролирующими органами, дают возможность максимально эффективно просчитать риски, с которыми могут столкнуться наши клиенты при осуществлении выплат за рубеж и предложить оптимальный путь предупреждения таких рисков. Наши услуги также включают подготовку документов, которые подтверждают выплаты, осуществление квалификации таких выплат и, при необходимости, помощь в юридическом оформлении и структурировании выплат;
 • предоставление консультаций касательно проблемных вопросов администрирования и оплаты специальных сборов, в том числе сбора за специальное использование воды, платы за пользование недрами и так далее;
 • предоставление консультаций и рекомендаций по поводу проблемных вопросов, связанных с применением договоров об избежание двойного налогообложения, заключенных Украиной с другими странами.
[:en]KM Partners law firm provides consulting support of high quality on any issues, arising in the course of business of both legal entities and natural persons. In addition we render a range of services related to the practical realization of such consultations in practice. Our services include:
 • advising on different issues of administration and corporate income tax payment;
 • providing of comprehensive support in solving problems related to the advance payments (including analysis of the structure of overpayment, providing of proposals regarding the options for its use, drafting the applications on the use of the overpayment and further support in the course of its implementation, including through correspondence with the controlling authority);
 • advising and providing of recommendations related to administration and payment of value added tax, excise duties and other indirect taxes. Weare ready to provide assistance to find the answer to any question regarding tax accounting, including the problematic issues, which may arise during interpretation of the TaxCode of Ukraine, filling-in of tax returns;
 • advising on difficult issues, which may arise in the process of doing business by subjects applying special tax regimes;
 • rendering a range of services on problematic issues related to payments in favour of non-residents. In-depth knowledge in the areas of tax and currency regulation, combined with considerable experience in cooperation with controlling authorities, enable KM Partners experts to assess the risks, which our clients may face when making the payments abroad and offer the best way to prevent such risks. Our services also include elaboration of documents which confirm the payments, qualification of such payments and, if necessary, legal assistance in documenting and structuring of the payments;
 • advising regarding the problematic issues of administration and payment of special fees, including the fee for special use of water, fees for the use of subsoil and others;
 • providing of advices and recommendations on issues related to applying of double taxation treaties concluded between Ukraine and other countries.
[:]" ["parent"]=> int(261) ["count"]=> int(0) ["filter"]=> string(3) "raw" ["cat_ID"]=> int(262) ["category_count"]=> int(0) ["category_description"]=> string(11321) "[:ua]КМ Партнери забезпечує якісну консультаційну підтримку з будь-яких питань, що виникають у процесі діяльності як юридичних, так і фізичних осіб, а також надає ряд послуг, пов’язаних із практичним втіленням таких консультацій в життя в процесі ведення бізнесу нашими клієнтами. Наші послуги включають:
 • надання консультацій з будь-яких питань адміністрування та сплати податку на прибуток підприємств;
 • здійснення комплексної підтримки при вирішенні проблемних питань, пов’язаних із авансовими внесками (в тому числі аналіз структури сформованої переплати, надання пропозицій щодо варіантів її використання, підготовка заяв на використання такої переплати та подальша підтримка щодо ходу їх виконання, в тому числі шляхом листування з контролюючим органом);
 • надання консультацій та рекомендацій щодо питань адміністрування та сплати податку на додану вартість, акцизів та інших непрямих податків. Ми готові надати допомогу у розв’язанні будь-яких питань податкового обліку, включаючи проблемні питання, що виникають під час тлумачення Податкового кодексу України, заповнення податкової звітності тощо;
 • консультування з проблемних питань, які можуть виникнути в процесі ведення діяльності суб’єктами, які застосовують спеціальні режими оподаткування;
 • надання комплексу послуг для вирішення проблемних питань, пов’язаних із здійсненням виплат нерезидентам. Глибокі знання спеціалістів КМ Партнери у сферах податкового та валютного регулювання, поєднані із значним досвідом співпраці з контролюючими органами, дають можливість максимально ефективно прорахувати ризики, з якими можуть зіткнутися наші клієнти при здійсненні виплат закордон і запропонувати оптимальний шлях упередження таких ризиків. Наші послуги також включають підготовку документів, які підтверджують виплати, здійснення кваліфікації таких виплат і, в разі потреби, допомогу в юридичному оформленні та структуруванні виплат;
 • надання консультацій щодо проблемних питань адміністрування та сплати спеціальних зборів, в тому числі збору за спеціальне використання води, плати за користування надрами, тощо;
 • надання консультацій та рекомендацій щодо проблемних питань, пов’язаних із застосуванням угод про уникнення подвійного оподаткування, укладених Україною з іншими державами.
[:ru]Юридическая фирма КМ Партнеры обеспечивает качественную консультационную поддержку по любым вопросам, которые возникают в процессе деятельности как юридических, так и физических лиц, а также предоставляет ряд услуг, связанных с практическим воплощением таких консультаций в жизнь в процессе ведения бизнеса нашими клиентами. Наши услуги включают:
 • предоставление консультаций по разным вопросам администрирования и уплаты налога на прибыль предприятий;
 • осуществление комплексной поддержки при решении проблемных вопросов, связанных с авансовыми взносами (в том числе анализ структуры сложившийся переплаты, предоставление предложений касательно вариантов ее использования, подготовка заявлений на использование такой переплаты и дальнейшая поддержка по ходу ее исполнения, в том числе путем переписки с контролирующим органом);
 • предоставление консультаций и рекомендаций по вопросам администрирования и уплаты налога на добавленную стоимость, акцизов и других непрямых налогов. Мы готовы предоставить помощь в решении различных вопросов, касающихся налогового учета, включая проблемные вопросы, что возникают при толковании Налогового кодекса Украины, заполнения налоговой отчетности и другое;
 • консультирование по проблемным вопросам, которые могут возникнуть в процессе ведения деятельности субъектами, применяющими специальные режимы налогообложения;
 • предоставление комплекса услуг для решения проблемных вопросов, связанных с осуществлением выплат нерезидентам. Глубокие знания специалистов КМ Партнеры в сферах налогового и валютного регулирования, в сочетании с внушительным опытом сотрудничества с контролирующими органами, дают возможность максимально эффективно просчитать риски, с которыми могут столкнуться наши клиенты при осуществлении выплат за рубеж и предложить оптимальный путь предупреждения таких рисков. Наши услуги также включают подготовку документов, которые подтверждают выплаты, осуществление квалификации таких выплат и, при необходимости, помощь в юридическом оформлении и структурировании выплат;
 • предоставление консультаций касательно проблемных вопросов администрирования и оплаты специальных сборов, в том числе сбора за специальное использование воды, платы за пользование недрами и так далее;
 • предоставление консультаций и рекомендаций по поводу проблемных вопросов, связанных с применением договоров об избежание двойного налогообложения, заключенных Украиной с другими странами.
[:en]KM Partners law firm provides consulting support of high quality on any issues, arising in the course of business of both legal entities and natural persons. In addition we render a range of services related to the practical realization of such consultations in practice. Our services include:
 • advising on different issues of administration and corporate income tax payment;
 • providing of comprehensive support in solving problems related to the advance payments (including analysis of the structure of overpayment, providing of proposals regarding the options for its use, drafting the applications on the use of the overpayment and further support in the course of its implementation, including through correspondence with the controlling authority);
 • advising and providing of recommendations related to administration and payment of value added tax, excise duties and other indirect taxes. Weare ready to provide assistance to find the answer to any question regarding tax accounting, including the problematic issues, which may arise during interpretation of the TaxCode of Ukraine, filling-in of tax returns;
 • advising on difficult issues, which may arise in the process of doing business by subjects applying special tax regimes;
 • rendering a range of services on problematic issues related to payments in favour of non-residents. In-depth knowledge in the areas of tax and currency regulation, combined with considerable experience in cooperation with controlling authorities, enable KM Partners experts to assess the risks, which our clients may face when making the payments abroad and offer the best way to prevent such risks. Our services also include elaboration of documents which confirm the payments, qualification of such payments and, if necessary, legal assistance in documenting and structuring of the payments;
 • advising regarding the problematic issues of administration and payment of special fees, including the fee for special use of water, fees for the use of subsoil and others;
 • providing of advices and recommendations on issues related to applying of double taxation treaties concluded between Ukraine and other countries.
[:]" ["cat_name"]=> string(10) "Consulting" ["category_nicename"]=> string(15) "withholding-tax" ["category_parent"]=> int(261) }

KM Partners law firm provides consulting support of high quality on any issues, arising in the course of business of both legal entities and natural persons. In addition we render a range of services related to the practical realization of such consultations in practice. Our services include:

 • advising on different issues of administration and corporate income tax payment;
 • providing of comprehensive support in solving problems related to the advance payments (including analysis of the structure of overpayment, providing of proposals regarding the options for its use, drafting the applications on the use of the overpayment and further support in the course of its implementation, including through correspondence with the controlling authority);
 • advising and providing of recommendations related to administration and payment of value added tax, excise duties and other indirect taxes. Weare ready to provide assistance to find the answer to any question regarding tax accounting, including the problematic issues, which may arise during interpretation of the TaxCode of Ukraine, filling-in of tax returns;
 • advising on difficult issues, which may arise in the process of doing business by subjects applying special tax regimes;
 • rendering a range of services on problematic issues related to payments in favour of non-residents. In-depth knowledge in the areas of tax and currency regulation, combined with considerable experience in cooperation with controlling authorities, enable KM Partners experts to assess the risks, which our clients may face when making the payments abroad and offer the best way to prevent such risks. Our services also include elaboration of documents which confirm the payments, qualification of such payments and, if necessary, legal assistance in documenting and structuring of the payments;
 • advising regarding the problematic issues of administration and payment of special fees, including the fee for special use of water, fees for the use of subsoil and others;
 • providing of advices and recommendations on issues related to applying of double taxation treaties concluded between Ukraine and other countries.